Allmänna villkor – avtalsvillkor

Simply Jumpings användarvillkor

1. Inledning

Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av e-utbildningstjänsten Simply Jumping (såsom den beskrivs i punkt 2 nedan) (”Tjänsten”). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”Användare”, ”du” eller ”dig”) och Simply Jumping AB, organisationsnummer 559204-1437, med adress Skogslyckevägen 43, 429 34 Kullavik (”vi”, ”oss” eller ”Simply Jumping”).

Användarvillkoren gäller oavsett om Tjänsten har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning.

2. Tjänsten

Användaren köper en prenumeration på Tjänsten. Vid köp av prenumeration ges Användaren rätt till åtkomst av Tjänsten och rätt att använda den på det sätt som framgår av Användarvillkoren.

Tjänsten omfattar instruktionsvideos och därtill hörande material som tagits fram av hopptränare, veterinär, hovslagare, mental tränare, hästutbildare m.fl.

Simply Jumping förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar av Tjänsten.

Simply Jumping förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren samt övriga villkor för tillhandahållande av Tjänsten.

Användaren samtycker till att det Tjänsten inte omfattas av ångerrätt.

Meddelanden och information om Tjänsten lämnas via Simply Jumpings hemsida, via e-post till registrerad e-postadress eller med SMS till registrerat telefonnummer.

3. Immateriella rättigheter

Simply Jumping är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (”IPR”) hänförliga till Tjänsten. IPR omfattar men är inte begränsat till varumärken, firma, källkod, upphovsrätt, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte.

Vi ger varken dig, eller någon annan, tillstånd att kopiera eller förändra innehållet i Tjänsten, i sin helhet eller delar av den.

Alla immateriella rättigheter som omfattas av Tjänsten tillhör Simply Jumping. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet till dig.

Brott mot Simply Jumpings upphovsrätt (t.ex. kopiering och spridning av material som omfattas av Tjänsten) är förenat med vite om minst 50 000 kr per tillfälle och kommer att polisanmälas.

Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”) i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för Användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicys och användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicys. Simply Jumping står inte bakom och ansvarar inte för funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som Användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.

4. Användning av Tjänsten

Efter erlagd betalning och godkännande av Användarvillkoren förser Simply Jumping Användaren med inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar. Endast Användare med en betald och giltig prenumeration har rätt att använda Tjänsten.

Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Användaren måste informera Simply Jumping omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter.

Användare är medveten om att användande av Tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja Tjänsten.

Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsten eller genom att använda Tjänsten. Tjänsten får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsten.

5. Prissättning och fakturering

Betalning sker via Simply Jumpings hemsida och debitering sker månadsvis tills dess Användaren säger upp Tjänsten på den nivån. Varje ny nivå kräver ett nytt aktivt köp via hemsidan. Efter erlagd betalning och godkännande av Användarvillkoren har Användare rätt att använda Tjänsten under en månad.

Om inte annat avtalats följer pris och faktureringsperiod för Tjänsten enligt de uppgifter som finns på Simply Jumpings hemsida.

Prenumerationssavgifter debiteras normalt en månad i förskott, om inget annat anges eller överenskommits. De delar av Tjänsten som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras normalt i förskott. Simply Jumping förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten för kommande perioder.

6. Avtalsperiod och uppsägning

Prenumerationen gäller från och med den dag avtal ingåtts genom att betalning erlagts och dessa Användarvillkor godkänts. Om inget annat avtalats gäller avtalet i en (1) månad, efter vilken tid prenumerationsperioden automatiskt förlängs med en (1) månad i taget såvida endera part inte aktivt på hemsidan säger upp avtalet senast dagen före respektive avtalsperiods utgång. I förskott erlagda avgifter för innevarande prenumerationsperiod återbetalas inte.

Vid uppsägning av avtalet kommer Användares åtkomst till Tjänsten att spärras efter sista prenumerationssdagen i perioden.

7. Förtida upphörande

Simply Jumping kan säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Användare bryter mot dessa Användarvillkor. Simply Jumping har då rätt att stänga av Tjänsten helt och hållet med omedelbar verkan. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte.

8. Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter behandlas i enlighet med den dataskyddspolicy som finns tillgänglig på Simply Jumpings hemsida.

9. Ansvar

Simply Jumping ansvarar inte för direkta eller indirekta skador relaterade till användandet av Tjänsten. All ridning sker på eget ansvar och varje Användare ska genom egen bedömning anpassa höjd och svårighet till häst och ryttares nivå.

För det fall Simply Jumping anses ansvarig för betalning av ersättning till Användaren skall sådan ersättning under inga omständigheter omfatta ersättning för indirekt förlust eller följdskada. Ersättningen skall vidare aldrig överstiga ett belopp som motsvarar en månads prenumerationsavgifter för Tjänsten.

Varken Simply Jumping eller Användaren skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Simply Jumpings eller Användarens kontroll.

10. Tillämplig lag och tvister

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Vid tvister som rör dina konsumenträttigheter och som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor som inte rör dina konsumenträttigheter ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.